Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (Kỹ thuật) góc chỉ hướng, góc chùm