Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

beach-chair /'bi:t∫t∫eə[r]/  

  • Danh từ
    như deckchair