Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

beach-ball /'bi:t∫bɔ:l/  

  • Danh từ
    bóng chơi ở bãi cát