Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    giải trí có đi dạo
    cuộc họp (thường) là của phái hip-pi