Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • tiền tố
  (tạo thành từ với động từ, với tính từ tận cùng bằng ed)
  khắp, toàn
  bôi bẩn khắp
  (tạo thành ngoại động từ với danh từ và tính từ)
  làm, đối xử như
  làm bạn với
  làm bé lại, thu nhỏ lại
  (tạo thành ngoại động từ với nội động từ)
  than khóc (ai)

  * Các từ tương tự:
  be-in