Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

bazooka /bə'zu:kə/  

  • Danh từ
    súng bazôka