Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    vũ nữ (Ân độ)
    vải sọc