Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

bayadère /bɑ:jə'deə/  

  • Danh từ
    vũ nữ (Ân nom gứ
    vải sọc