Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    cửa sổ lồi (thường có kính)