Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

battleground /'bætlgraʊnd/  

  • Danh từ
    chiến trường