Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

battledress /'bætldres/  

  • Danh từ
    đồng phục binh sĩ