Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

battle-cruiser /'bætl ,kru:zə[r]/  

  • Danh từ
    tàu chiến tuần dương