Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

battle-axe /'bætlæks/  

  • Danh từ
    (sử học) rìu chiến