Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

basinful /'beisnfʊl/  

  • Danh từ
    chậu [đầy]
    hai chậu nước