Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    mũ bằng thép nhẹ đầu nhọn thời trung cổ