Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (Kỹ thuật) tập hợp thuộc tính cơ bản [NB]