Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (thường trong từ ghép)
    sự đập mạnh, sự công kích mạnh
    union bashing
    sự công kích mạnh để cố hạ uy tín của nghiệp đoàn