Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

bashfulness /'bæ∫fəlnis/  

  • Danh từ
    sự rụt rè, sự bẽn lẽn