Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

bashfully /'bæ∫fəli/  

  • Phó từ
    [một cách] rụt rè, [một cách] bẽn lẽn