Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

baseballer /'beis,bɔ:lə/  

  • Danh từ
    (thể dục,thể thao) cầu thủ bóng chày