Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

base rate /'beisreit/  

  • lãi suất gốc (do ngân hàng tư nhân ấn định)