Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

base metal /,beis'metl/  

  • kim loại thường (không phải kim loại quý, như sắt chì)