Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (Kỹ thuật) nguyên liệu; chất nền mạch in