Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (xây dựng, kiến trúc) đường chuẩn, đường cơ bản, trục chính
    (tin học) dòng cơ sở
    (toán học) đường căn cứ