Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

base frequency /'beis'fri:kwənsi/  

  • Danh từ
    (vật lý) tần số cơ bản