Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  đổi [hàng lấy hàng], đổi chác
  barter wheat for machinery
  đổi lúa mì lấy máy móc
  Danh từ
  sự đổi [hàng lấy hàng], sự đổi chác

  * Các từ tương tự:
  Barter agreements, Barter economy, barterer