Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

barrow boy /'bærəʊ bɔi/  

  • người đẩy xe ba gác bán hàng ngoài phố