Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

barrister-at-law /'bæristərət'lɔ:/  

  • Danh từ, số nhiều barristers-at-law /'bæristəzet'lɔ:/
    (như) barrister