Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

barring-out /'bɑ:riɳ'aut/  

  • danh từ-(ngôn ngữ nhà trường) sự phản kháng chặn cửa (không cho thầy giáo vào)