Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

barracuda /'bærə'ku:də/  

  • Danh từ
    (động vật)
    cá nhồng