Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

barnyard /'bɑ:njɑ:d/  

  • Danh từ
    sân kho