Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

barking iron /'bɑ:kiɳ'aiən/  

  • Danh từ
    (từ lóng) súng lục