Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  tiếng sủa
  Tính từ
  sủa

  * Các từ tương tự:
  barking iron