Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    người rao hàng (ở cuộc bán đấu giá, ở hội chợ… để thu hút khách hàng)

    * Các từ tương tự:
    barkery