Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

barkeeper /'bɑ:ki:pə/  

  • Danh từ
    (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) chủ quán rượu