Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

bargaining position /'bɑ:giniŋ pəzi∫n/  

  • vị thế thương lượng
    bây giờ chúng tôi ở vào một vị thế thương lượng khá yếu