Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

bargaining counter /'bɑ:giniŋ kaʊntə[r]/  

  • sự lợi thế (trong thương lượng)