Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

bargainer /'bɑ:ginə/  

  • Danh từ
    người mặc cả