Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

bargain-hunter /'bɑ:ginhʌntə[r]/  

  • Danh từ
    người lùng mua hàng hạ giá