Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

bargain counter /'bɑ:gin kaʊntə[r]/  

  • gian hàng [bán hàng] hạ giá