Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

bareback /'beəbæk/  

 • Tính từ& Phó từ
  không có yên (ngựa)
  ride bareback
  cưỡi ngựa không yên

  * Các từ tương tự:
  barebacked