Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • cái đơn giản nhất nhưng quan trọng nhất (của một vấn đề)