Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (Kỹ thuật) bảng trần (chưa gắn linh kiện)