Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

barbarousness /'bɑ:bərəsnis/  

  • Danh từ
    sự man rợ