Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

barbarously /'bɑ:bərəsli/  

  • Phó từ
    [một cách] man rợ