Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (cách viết khác histogram)
    biểu đồ tổ chức