Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

banteringly /'bæntəriŋli/  

  • Phó từ
    [một cách] đùa bỡn, [một cách] giễu cợt