Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

bankroll /'bæŋkrəʊl/  

  • Danh từ
    xem roll