Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

bank card /'bæŋkkɑ:d/  

  • (như cheque card)