Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

bank bill /'bæɳkbil/  

  • Danh từ
    (Kinh tế)
    Hối phiếu ngân hàng (theo truyền thống, trên thị trường hối phiếu London, một HỐI PHIẾU đã được chấp nhận bởi một NGÂN HÀNG NHẬN THANH TOÁN, MỘT NGÂN HÀNG THANH TOÁN BÙ TRỪ hay một nhóm các ngân hàng của Anh hoặc các ngân hàng Dominions hợp thành, thay mặt khách hàng đã mở tín dụng chấp nhận)